خوش آمدید — امروز جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶

برنامه فصلی پروازها

بازدید: 129221

                                                                                                  

                                                                                   (( اصلاحیه شماره 21))                      برنامه زمستانی پروازهای فرودگاه بین المللی ارومیه

ایام هفته

مسیر پرواز

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

نوع هواپیما

ســاعت پرواز

ورودی

خروجی

خروج از مبدا

ورود به ارومیه

خروج از ارومیه

ورود به مقصد

شنبه

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

273

272

F100

20 05

45 06

20 07

35 08

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5279

5280

MD

25 05

30 06

30 07

30 08

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

35 11

55 12

45 13

00 15

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

40 16

55 17

30 18

45 19

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

45 18

50 19

50 20

50 21

یکشنبه

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5279

5284

M83

35 07

40 08

50 09

50 10

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

275

274

F100

40 08

05 10

40 10

55 11

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

30 11

45 12

30 13

45 14

مشهد – ارومیه - تهران

آتا

5276

5280

M83

30 15

30 17

30 18

30 19

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

10 19

15 20

15 21

15 22

تهران – ارومیه - استانبول

آسمان

859

519

AB320

20 20

40 21

00 23

 

دوشنبه

استانبول – ارومیه - تهران

آسمان

518

858

AB320

 

00 05

00 06

20 07

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

35 06

50 07

30 08

45 09

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6241

6242

RJ85

00 13

15 15

55 15

00 18

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

275

274

F100

40 14

05 16

55 16

10 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

50 18

55 19

00 21

30 22

سه شنبه

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5279

5280

M83

40 05

45 06

45 07

45 09

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

25 11

40 12

15 13

30 14

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277

276

F100

35 15

00 17

35 17

55 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

25 18

30 19

30 20

30 21

چهارشنبه

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

50 05

05 07

45 07

00 09

تهران – ارومیه - مشهد

آتا

5279

5275

M83

45 05

50 06

00 08

00 10

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277

276

F100

55 13

20 15

55 15

10 17

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

50 18

55 19

00 21

00 22

تهران – ارومیه - استانبول

آسمان

858

519

AB320

00 20

40 21

00 23

 

پنج شنبه

استانبول – ارومیه - تهران

آسمان

518

859

AB320

 

00 05

00 06

20 07

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

40 11

55 12

35 13

50 14

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6241

6242

RJ85

00 13

15 15

55 15

00 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

50 18

55 19

50 20

50 21

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

279

278

M80

10 20

30 21

20 22

35 23

جمعه

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

40 11

55 12

35 13

50 14

نجف – ارومیه - بغداد

زاگرس

3090

3099

A320

 

00 10

00 11

 

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

585

859

F100

30 19

45 20

15 21

30 22

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5277

5278

M83

15 21

20 22

20 23

55 23

 

  1. تغییر ساعت پرواز نجف ارومیه بغداد از مورخ 12/9/95 لغایت 5/1/96