مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

مسيرهاي پروازي - فرودگاه اروميه

پروازهای داخلی

ارومیه - تهران - ارومیه

مطابق برنامه پروازی

ارومیه - مشهد - ارومیه

مطابق برنامه پروازی

پروازهای خارجی

استانبول- ارومیه - استانبول

مطابق برنامه پروازی

آدانا - ارومیه -آدانا

مطابق برنامه پروازی

 

نجف- ارومیه- بغداد

مطابق برنامه پروازی

 

 
مسیرهای پروازی
مسيرهاي پروازي - فرودگاه اروميه
 

مسیرهای پروازی

 

پروازهای داخلی
ارومیه - تهران - ارومیه مطابق برنامه پروازی
ارومیه - مشهد - ارومیه مطابق برنامه پروازی
پروازهای خارجی
جده - ارومیه - مدینه مطابق برنامه پروازی
ترکیه - ارومیه - ترکیه متعاقبا اعلام خواهد شد