برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

                  دانلود برنامه پروازی pdf

 

                  برنامه پروازهای تابستانی فرودگاه بین المللی ارومیه

 

ساعت پرواز

نوع هواپیما

شماره پرواز

شرکت هواپیمایی

مسیر پرواز

ایام هفته

ورودبه مقصد

خروج از ارومیه

ورود به ارومیه

خروج از مبدا

خروجی

ورودی

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه – تهران

شنبه

30 11

30 10

30 09

20 08

320

272

273

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

25 12

05 11

20 10

00 09

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران – ارومیه - تهران

30 19

30 18

35 17

35 16

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

30 22

30 21

30 20

30 19

F100

278

279

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه – تهران

یکشنبه

05 09

05 08

00 07

00 06

F100

272

273

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

30 15

30 14

30 13

30 12

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

30 22

30 21

30 20

30 19

320

278

279

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه – تهران

دوشنبه

10 11

10 09

25 08

05 07

RJ

1209

1277

قشم ایر

تهران – ارومیه – مشهد

10 16

05 15

20 14

00 12

RJ

1276

1208

قشم ایر

مشهد – ارومیه - تهران

35 12

35 11

35 10

30 09

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

50 18

50 17

45 16

45 15

320

276

277

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

_

__

55 23

00 23

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه – تهران

سه شنبه

40 09

05 08

05 07

35 05

ATR

272

273

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

45 11

25 10

40 09

20 08

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران – ارومیه - تهران

50 17

50 16

50 15

50 14

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

45 22

10 21

10 20

45 18

ATR

3406

3407

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

__

__

50 23

22 50

MD

___

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

چهارشنبه

30 09

08 10

25 07

05 06

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران – ارومیه - تهران

20 21

20 20

20 19

20 18

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

__

__

50 23

22 50

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

پنج شنبه

50 08

50 07

50 06

50 05

320

272

273

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

35 13

35 12

35 11

35 10

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

17 55

15 50

15 05

13 45

F100

1209

1277

قشم ایر

تهران – ارومیه – مشهد

20 23

00 22

15 21

55 18

F100

1276

1208

قشم ایر

مشهد – ارومیه - تهران

35 11

35 10

30 09

30 08

320

274

275

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

جمعه

50 14

30 13

45 12

25 11

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران – ارومیه - تهران

40 16

40 15

40 14

40 13

MD

5679

5680

آتا

تهران – ارومیه - تهران

45 16

45 15

45 14

45 13

F100

859

858

آسمان

تهران – ارومیه - تهران

50 23

15 22

15 21

50 19

ATR

3406

3407

ایران ایر

تهران – ارومیه - تهران

__

__

10 00

10 23

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه