برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

                  دانلود برنامه پروازی pdf

 

               

اصلاحیه 2 برنامه پروازهای تابستانی فرودگاه بین المللی ارومیه

ساعت پرواز

نوع هواپیما

شماره پرواز

شرکت هواپیمایی

مسیر پرواز

ایام هفته

ورودبه مقصد

خروج از ارومیه

ورود به ارومیه

خروج از مبدا

خروجی

ورودی

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه تهران

شنبه

30 11

30 10

30 09

20 08

320

275

273

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

25 12

05 11

20 10

00 09

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

00 16

00 15

05 14

05 13

 

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

30 19

30 18

35 17

35 16

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

30 22

30 21

30 20

30 19

F100

278

279

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه تهران

یکشنبه

05 09

05 08

00 07

00 06

F100

272

273

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

30 15

30 14

30 13

30 12

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

00 16

00 15

00 14

00 13

__

6248

6247

تابان

تهران ارومیه - تهران

50 17

50 16

50 15

50 14

 

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

30 22

30 21

30 20

30 19

320

278

279

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه تهران

دوشنبه

10 11

10 09

25 08

05 07

RJ

1209

1277

قشم ایر

تهران ارومیه مشهد

10 16

00 17

15 16

00 12

RJ

1276

1208

قشم ایر

مشهد ارومیه- تهران

35 12

35 11

35 10

30 09

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

50 18

50 17

45 16

45 15

320

276

277

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

35 20

35 19

__

A319

2836

2837

معراج

تهران ارومیه - تهران

_

__

55 23

00 23

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه تهران

سه شنبه

40 09

05 08

05 07

35 05

ATR

272

273

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

45 11

25 10

40 09

20 08

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

50 17

50 16

50 15

50 14

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

30 20

30 19

30 18

30 17

 

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

45 22

10 21

10 20

45 18

ATR

3406

3407

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

MD

___

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

چهارشنبه

00 11

00 10

00 09

00 08

__

6248

6247

تابان

تهران ارومیه - تهران

00 16

05 15

 20 14

55 12

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

50 18

50 17

50 16

50 15

__

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

20 21

20 20

20 19

20 18

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

MD

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

پنج شنبه

50 08

50 07

50 06

50 05

320

272

273

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

35 13

35 12

35 11

35 10

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

55 17

50 15

05 15

45 13

F100

1209

1277

قشم ایر

تهران ارومیه مشهد

50 18

50 17

50 16

50 15

___

5680

5679

آتا

تهران ارومیه - تهران

 

55 18

55 17

 

A319

2836

2837

معراج

تهران ارومیه - تهران

20 23

00 22

15 21

55 18

F100

1276

1208

قشم ایر

مشهد ارومیه -تهران

35 11

35 10

30 09

30 08

320

274

275

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

جمعه

50 14

30 13

45 12

25 11

RJ

1278

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

40 16

40 15

40 14

40 13

MD

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

45 16

45 15

45 14

45 13

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

50 23

15 22

15 21

50 19

ATR

3406

3407

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

__

10 00

10 23

MD

__

5677

آتا

تهران - ارومیه