برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

            دانلود برنامه پروازی pdf


برنامه پروازی فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه

ساعت پرواز

نوع هواپیما

شماره پرواز

شرکت هواپیمایی

مسیر پرواز

ایام هفته

ورودبه مقصد

خروج از ارومیه

ورود به ارومیه

خروج از مبدا

خروجی

ورودی

30 07

30 06

__

__

__

5678

 

آتا

ارومیه - تهران

شنبه

40 09

40 08

45 07

40 06

B735

037

036

کاسپین

تهران ارومیه - تهران

__

45 08

45 07

30 06

B737

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

30 13

10 12

15 11

55 09

AB320

274

275

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

45 20

15 20

05 19

F100

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

30 22

10 21

20 20

55 18

F100

278

279

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

__

5678

 

آتا

ارومیه - تهران

یکشنبه

40 09

40 08

40 07

35 06

B735

.37

036

کاسپین

تهران ارومیه - تهران

__

50 09

50 08

25 07

AB320

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

40 11

__

35 09

__

1276

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

40 18

15 17

30 16

10 15

AB320

276

277

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

00 19

00 18

55 16

55 15

__

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

__

45 20

15 20

05 19

F100

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

__

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

دوشنبه

__

20 08

50 07

40 06

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

05 11

05 10

30 09

25 08

B735

037

036

کاسپین

تهران ارومیه - تهران

__

45 11

__

40 09

__

1276

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

50 13

50 11

00 11

00 10

__

5664

5680

آتا

تهران ارومیه - مشهد

30 13

10 12

25 11

05 10

MD82

274

275

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

30 14

40 13

__

__

2836

2837

معراج

تهران ارومیه - تهران

30 18

30 17

40 16

40 14

__

5679

5663

آتا

مشهد ارومیه - تهران

__

35 17

35 16

__

__

7863

7862

ترکیش

استانبول ارومیه - استانبول

__

40 20

10 20

50 18

F100

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

__

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

سه شنبه

__

35 08

05 08

50 06

F100

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

40 09

40 08

45 07

40 06

B735

037

036

کاسپین

تهران ارومیه - تهران

__

35 11

__

30 09

__

1276

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

45 18

30 17

50 16

30 15

F100

278

279

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

__

10 21

10 20

50 18

B737

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

__

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

چهار شنبه

40 09

40 08

45 07

40 06

B735

.37

036

کاسپین

تهران ارومیه - تهران

__

45 08

45 07

30 06

B737

859

858

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

40 11

__

35 09

__

1276

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

__

25 17

25 16

10 15

B737

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

30 17

40 16

__

__

2836

2837

معراج

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

30 07

30 06

__

__

__

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

پنج شنبه

00 13

00 11

00 10

00 09

__

5664

5680

آتا

تهران ارومیه - مشهد

__

35 11

__

30 09

__

1276

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

35 13

15 12

30 11

10 10

AB319

274

275

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

00 18

00 17

00 16

00 14

__

5679

5663

آتا

مشهد ارومیه - تهران

__

35 17

35 16

__

__

7863

7862

ترکیش

استانبول ارومیه - استانبول

__

15 21

15 20

05 19

F100

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 22

50 21

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه

00 08

00 07

__

__

__

5678

__

آتا

ارومیه - تهران

جمعه

55 12

35 11

05 11د

30 09

MD82

274

275

ایران ایر

تهران ارومیه - تهران

00 19

00 18

00 17

00 16

__

5679

5680

آتا

تهران ارومیه - تهران

__

40 11

__

35 09

__

1276

1277

قشم ایر

تهران ارومیه - تهران

__

05 19

15 18

__

__

2836

2837

معراج

تهران ارومیه - تهران

__

15 21

15 20

00 19

B737

3855

3854

آسمان

تهران ارومیه - تهران

__

__

50 23

50 22

__

__

5677

آتا

تهران - ارومیه