برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

 

 

     دانلود برنامه پروازی                               

 

 

اصلاحیه 9                                                                                     برنامه پروازهای فرودگاه بين المللی اروميه 1397

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

ورودي

خروجي

خروج از مبدا

ورود به اروميه

خروج از اروميه

ورود به مقصد

شنبه

تهران –  ارومیه - تهران

ایران ایر

273

272

F100

00 05

25 06

00 07

20 08

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

MD83

__

__

00 07

00 08

**استانبول– ارومیه - تهران

آسمان

519

3855

A320

10 02

15 06

15 07

35 08

تهران –  ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

MD

00 09

00 10

00 11

00 12

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

B727S

20 17

30 18

20 19

20 20

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

05 17

05 18

10 19

10 20

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

تهران – ارومیه

اتا

5677

 

MD83

05 21

05 22

__

__

يکشنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

MD83

_

_

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

A320

20 06

30 07

30 08

45 09

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

20 16

20 17

00 18

00 19

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD83

05 20

05 21

__

__

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

279

278

F100

20 20

40 21

15 22

35 23

**تهران – ارومیه - استانبول

آسمان

3854

518

A320

10 21

25 22

50 23

10 01

دوشنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

B737

__

__

00 07

00 08

**استانبول– ارومیه - تهران

آسمان

519

3855

A320

10 02

15 06

15 07

35 08

*تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

RJ

35 06

50 07

35 08

50 09

تهران –  ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

MD

25 10

35 11

30 12

30 13

***مشهد – ارمیه - مشهد

ساها

166

167

737-300

15 10

30 12

30 13

30 15

تهران – ارومیه-  تهران

آتا

5680

5679

B737

00 17

00 18

05 19

05 20

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD83

00 21

00 22

__

__

سه شنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

MD83

_

_

00 07

00 08

تهران – اروميه - تهران

ایران اير

3407

3406

ATR72

00 05

55 06

30 07

10 09

تهران –  ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

MD

00 09

00 10

05 11

05 12

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

275

274

F100

25 10

45 11

25 12

45 13

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

25 11

40 12

20 13

45 13

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

25 17

25 18

25 19

25 20

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD83

35 21

35 22

__

__

چهارشنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

MD83

_

__

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

RJ

40 06

05 08

50 08

10 10

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

B737

00 09

00 10

00 11

00 12

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277

276

F100

55 14

15 16

50 16

05 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 17

00 18

05 19

05 20

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

**تهران – ارومیه - استانبول

آسمان

3854

518

A320

10 21

25 22

50 23

10 01

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD83

00 21

00 22

__

__

پنج شنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

B737

__

__

00 07

00 08

**استانبول – ارومیه - تهران

آسمان

519

3855

A320

10 02

15 06

15 07

35 08

***مشهد – ارومیه - مشهد

ساها

166

167

737-300

10 10

25 12

15 13

15 15

*تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

40 11

55 12

35 13

50 14

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 17

00 18

05 19

05 20

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

A320

35 17

55 18

35 19

50 20

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD83

00 21

00 22

__

__

جمعه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

MD83

_

_

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

35 11

50 12

30 13

45 14

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 17

00 18

10 19

10 20

تهران – ارومیه - تهران

زاگرس

4001

4000

 

30 19

30 20

30 21

__

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD80

05 21

05 22

__

__

**تهران – ارومیه -  استانبول

آسمان

3854

518

A320

10 21

25 22

50 23

10 01

 

*پرواز مسیر تهران ارومیه تهران قشم ایر روزهای دوشنبه و پنج شنبه تا اطلاع ثانونی باطل می باشد .

**پروازهای مسیر تهران ارومیه استانبول و بلعکس تا اطلاع ثانوی باطل می باشند.

***پروازهای مسیر مشهد ارومیه مشهد تا اطلاع ثانونی باطل می باشند.