بیانیه راهبرد مشارکت عمومی بیانیه راهبرد مشارکت عمومی

اداره کل فرودگاه های آذربایجان غربی در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و دریافت بازخوردهای مردمی و ارائه خدمات شایسته به مردم در نظر دارد نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را  دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهار چوب قانون ایجاد کند .

در این راستا کلیه بخشنامه ها ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائیات را پس از انتشار در تارنمای دستگاه https://uromieh.airport.ir  از طریق درگاه الکترونیکی خود در معرض دید قرار دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده نسبت به اصلاح آن اقدام نماید .

روشهای ارسال نظرات و پیشنهادات :

  1. ارسال به پست الکترونیکی به آدرس : publicrelations.uromieh@airport.ir
  2. از طریق تکمیل فرم انتقادات و پیشنهادات به آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی ، واحد امور اداری .