بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی
قابل توجه بازدید کنندگان محترم
بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی را به اطلاع میرساند:
اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی ارائه دهنده کلیه خدمات هوانوردی و فرودگاهي از قبیل: خدمات
ترافیك هوایي، ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهي، ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش
مسافر، صدور مجوز تردد دسترسي و اعلان پرواز مي باشد که کلیه خدمات یاد شده به تصویب سازمان اداری و
استخدامي کشور رسیده است.
هدف از این توافقنامه تاکید بر ارائه خدمات با کیفیتي که مورد توافق خدمت گیرندگان قرار گیرد مي باشد.
شیوه و قوانین حاکم بر ارائه این خدمات به شرح ذیل است:
 خدمات ترافیك هوایي به شرکتهای هواپیمایي داخلي و خارجي که دارای تاییدیه فعالیت از سازمان هواپیمایي
کشوری ایران مي باشند ارائه مي گردد. خدمت ترافیك هوایي بر اساس استانداردها و قوانین ملي )سازمان
هواپیمایي کشوری جمهوری اسلامي ایران( و بین المللي )سازمان جهاني هواپیمایي کشوری ) ICAO ((، و
همچنین در فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران صورت مي پذیرد.
 خدمات ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهي به نهادها، ارگانها، موسسات و شرکتهای هواپیمایي مستقر
در فرودگاه ارائه مي گردد که بر اساس اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران قابل واگذاری در بازه
های زماني مشخص و طبق قرارداد منعقده بین طرفین، ارائه مي گردد.
 خدمات ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر که شامل زیر ساختهای فیزیکي از جمله
کانترهای پذیرش مسافر - نوار نقاله ها و ... و زیرساختهای فناوری اطلاعات در سامانه های پذیرش مسافر جهت
برقراری نظام هماهنگ خدمات زمیني )هندلینگ( به مسافران محترم مي باشد که بر اساس استانداردهای ملي و
بین المللي و اساسنامه شرکت فرودگاههاو ناوبری هوایي ایران، قانون توسعه پنجم و ماده 63 قانون وصل برخي
ازخدمات دولتي ارائه مي گردد.
 خدمات صدور مجوز تردد دسترسي جهت هماهنگي تردد به محل های دسترسي طبقه بندی شده در فرودگاهها
توسط پرسنل فرودگاهها ، شرکتهای هواپیمایي ،شرکت های خدمات زمیني )هندلینگ(، کارکنان دستگاهها و
نهادی مستقر در فرودگاهها و پیمانکاران مستقر مي باشد که بر اساس قوانین دفتر مرکزی حراست فرودگاهها و
سازمان حراست کل کشور ارائه مي گردد.
 خدمات اعلان پرواز که جهت اطلاع رساني مشخصات پروازهای مسافربری و اعلام وضعیت پروازها به عموم
مردم، دستگاههای اجرایي، استفاده کنندگان و سرویس دهندگان حمل و نقل هوایي بر اساس اساسنامه شرکت
فرودگاههاو ناوبری هوایي ایران، قوانین بین المللي ایکائو، قانون توسعه پنجم برقرار گردیده است. این خدمت از
طریق وب سایت، تلفن گویا، سامانه 199 ، سیستم پیامکي و تابلوهای اعلان پرواز فرودگاهها ارائه مي شود.
این توافقنامه تا مادامي که اصلاح و یا جایگزین نگردد دارای اعتبار است.
برای ارتباط و انعکاس شکایت مي توانید از بخش شکایات و پیگیری شکایات از طریق کد رهگیری دریافتي اقدام
نمائید.