برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

                  دانلود برنامه پروازی

 

 

اصلاحیه 6        برنامه پروازهای فرودگاه بين المللی اروميه 1398

 

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

ورودي

خروجي

خروج از مبدا

ورود به اروميه

خروج از اروميه

ورود به مقصد

شنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران –  ارومیه - تهران

ایران ایر

3407

3206

ATR7

10 07

05 09

40 09

20 11

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

15 15

35 16

35 17

55 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 14

00 15

00 16

00 17

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

B737

00 19

25 20

05 21

25 22

تهران – ارومیه

آتا

5677

__

B737

00 22

00 23

__

__

يکشنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

A320

00 05

15 06

15 07

40 08

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407

3206

ATR7

10 07

05 09

40 09

20 11

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 17

00 18

00 19

00 20

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

45 23

45 00

__

__

دوشنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

قشم ایر

 

 

 

00 10

15 11

00 12

15 13

تهران – ارومیه - استانبول

آتا

5675

6609

B737

05 11

05 12

15 13

15 14

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610

5676

B737

40 16

30 20

30 21

30 22

تهران – ارومیه - تهران

تابان

6348

6347

 

20 19

20 20

20 21

30 22

تهران – ارومیه

آتا

5677

__

B737

30 23

30 00

__

__

سه شنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – اروميه - تهران

ایران اير

3407

3206

ATR7

10 07

05 09

40 09

20 11

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

25 11

40 12

20 13

45 13

مشهد – ارومیه - مشهد

ساها

166

167

300- 737

55 11

05 14

05 15

05 17

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 16

00 17

00 18

00 19

تهران – ارومیه

آتا

5677

__

B737

40 23

40 00

__

__

چهارشنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

40 06

05 08

50 08

10 10

(1) تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

A320

15 20

30 21

45 22

55 23

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

20 17

20 18

10 19

10 20

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277

276

F100

30 20

55 21

30 22

55 22

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

40 23

40 00

__

__

پنج شنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

50 09

05 11

35 11

55 12

تهران – ارومیه - استانبول

آتا

5675

6609

B737

05 11

05 12

15 13

15 14

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610

5676

B737

40 16

30 20

30 21

30 22

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

30 23

30 00

__

__

جمعه

تهران – ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

35 11

50 12

30 13

45 14

مشهد – ارومیه - مشهد

ساها

166

167

300- 737

30 11

40 13

40 14

40 16

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

55 17

10 19

00 20

20 21

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

40 19

40 20

30 21

30 22

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407

3206

ATR7

45 18

40 20

15 21

55 22

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

50 22

50 23

__

__

 

 

  1. تغییر ساعت پرواز   آسمان  از مورخ 01/03/98 لغایت 24/04/98 می باشد.