برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

                  دانلود برنامه پروازی

 

 

 

 

 

اصلاحیه 13  برنامه پروازهای فرودگاه بين المللی اروميه

 

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

ورودي

خروجي

خروج از مبدا

ورود به اروميه

خروج از اروميه

ورود به مقصد

شنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 07

00 08

تهران – اروميه - تهران

ایران اير

IR273

IR272

F100

10 05

30 06

05 07

25 08

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

B737

10 10

30 11

15 12

35 13

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

35 15

35 16

35 17

35 18

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

B737

20 16

40 17

40 18

55 19

تهران – ارومیه

آتا

5677

__

B737

10 21

10 22

__

__

يکشنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 07

00 08

تهران – اروميه - تهران

ایران اير

IR273

IR272

F100

10 05

30 06

05 07

25 08

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

50 05

10 07

40 07

55 08

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

30 15

30 16

30 17

30 18

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

IR279

IR278

F100

30 19

50 20

25 21

45 22

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

50 22

50 23

__

__

دوشنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

IR3407

IR3406

AT7

05 05

00 07

35 07

10 09

تهران – ارومیه - استانبول

آتا

5675

6609

B737

55 11

55 12

00 14

00 16

مشهد – ارومیه - مشهد

فلای پرشیا

7414

7415

737- 300

40 10

50 12

50 13

50 15

تهران – ارومیه - تهران

قشم ایر

1277

1276

F100

00 13

20 14

05 15

25 16

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

30 15

30 16

30 17

30 18

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

B737

10 15

30 16

30 17

45 18

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610

5676

B737

55 16

45 19

45 20

45 21

تهران – ارومیه - تهران

تابان

6347

6348

B737

20 19

20 20

20 21

30 22

تهران – ارومیه

آتا

5677

__

B737

40 22

40 23

__

__

سه شنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 06

00 07

تهران – اروميه - تهران

ایران اير

IR273

IR272

F100

10 05

30 06

05 07

25 08

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

MD83

30 15

30 16

30 17

30 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

B737

50 17

50 18

50 19

50 20

تهران – ارومیه

آتا

5677

__

B737

50 21

50 22

__

__

چهارشنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

IR273

IR272

A320

10 05

30 06

15 07

40 08

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

MD83

35 10

35 11

30 12

30 13

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

30 16

50 17

20 18

35 19

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

50 22

50 23

__

__

پنج شنبه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

IR273

IR272

M83

10 05

30 06

15 07

40 08

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

00 11

15 12

00 13

15 14

تهران – ارومیه - استانبول

آتا

5675

6609

B737

55 11

55 12

00 14

00 16

مشهد – ارومیه - مشهد

فلای پرشیا

7414

7415

737- 300

40 10

50 12

50 13

50 15

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

10 15

30 16

15 17

35 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

30 15

30 16

30 17

30 18

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610

5676

B737

55 16

45 19

40 20

40 21

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

40 22

40 23

__

__

جمعه

ارومیه - تهران

آتا

__

5678

B737

__

__

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

IR275

IR274

A320

20 09

45 10

30 11

50 12

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

F100

55 09

15 11

45 11

00 13

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

25 14

45 15

30 16

50 17

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

30 15

30 16

30 17

30 18

تهران - ارومیه

آتا

5677

__

B737

40 22

40 23

__

__