برنامه پروازی خارجی برنامه پروازی خارجی

                                                                                      برنامه پروازهای خارجی فرودگاه بين المللی اروميه 

دانلود برنامه پروازی خارجی  PDF

            

 

اصلاحیه 2 برنامه پروازهای خارجی نوروزی سال 1401 فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه

ساعت پرواز

شماره پرواز

شرکت هواپیمائی

مسیر پرواز

تاریخ

روز

ردیف

خروج از ارومیه

ورود به ارومیه

خروجی

ورودی

00 16

45 14

6610

6609

آتا

استانبول – ارومیه - استانبول

24/12/1400

سه شنبه

1

20 13

00 12

7863

7862

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

26/12/1400

پنجشنبه

2

00 17

20 15

6610

6609

آتا

استانبول – ارومیه - استانبول

27/12/1400

جمعه

3

50 08

50 07

6012

6011

کرندون

آنتالیا – ارومیه - کایسری

29/12/1400

یکشنبه

4

30 06

30 05

3117

3116

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

29/12/1400

یکشنبه

5

20 13

00 12

7863

7862

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

01/01/1401

دوشنبه

6

00 18

40 16

6610

6609

آتا

استانبول – ارومیه - استانبول

02/01/1401

سه شنبه

7

20 13

00 12

7863

7862

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

04/01/1401

پنجشنبه

8

30 05

30 04

3117

3116

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

05/01/1401

جمعه

9

00 18

40 16

6610

6609

آتا

استانبول – ارومیه - استانبول

05/01/1401

جمعه

10

30 04

20 03

6012

6011

کرندون

کایسری – ارومیه - کایسری

07/01/1401

یکشنبه

11

30 16

30 15

7863

7862

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

08/01/1401

دوشنبه

12

30 15

50 13

6610

6609

آتا

استانبول – ارومیه - استانبول

09/01/1401

سه شنبه

13

30 16

30 15

7863

7862

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

11/01/1401

پنجشنبه

14

25 05

25 04

3117

3116

ترکیش

استانبول – ارومیه - استانبول

12/01/1401

جمعه

15

30 17

20 16

6610

6609

آتا

استانبول – ارومیه - استانبول

12/01/1401

جمعه

16

30 04

20 03

6012

6011

کرندون

کایسری – ارومیه - آنتالیا

14/01/1401

یکشنبه

17

  1. تغییرات اصلاحیه

توجه : پروازهای برنامه ای هواپیمایی ترکیش مسیر استانبول – ارومیه – استانبول فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه از تاریخ 8/1/1401 تا تاریخ 5/8/1401 روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ورود به ارومیه 30 15 و خروج از ارومیه 30 16 انجام خواهد شد.