نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه پروازهای  خارجی فرودگاه بين المللی اروميه 1397

 

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

خروج از مبدا

ورود مبدا

شنبه

استانبول– ارومیه

آسمان

519

A320

2:10

6:15

یک شنبه

ارومیه - استانبول

آسمان

518

A320

23:50

1:10

دوشنبه

استانبول–  ارومیه

آسمان

519

A320

2:10

6:15

چهار شنبه

ارومیه - استانبول

آسمان

518

A320

23:50

1:10

پنج شنبه

استانبول –  ارومیه

آسمان

519

A320

2:10

6:15

جمعه

ارومیه - ا ستانبول

آسمان

518

A320

23:50

1:10