برنامه پروازی خارجی برنامه پروازی خارجی

                                                                               برنامه پروازهای خارجی فرودگاه بين المللی اروميه 

                                                                                                         دانلود برنامه پروازی خارجی                   

                                                                         برنامه پروازهای شرکت هواپیمایی آتا (ارومیه  - استانبول ارومیه ) تا مورخ 98/08/05

 

ايام هفته

شرکت هواپیمایی

مسير پرواز

نوع هواپیما

شماره پرواز

خروج از مبدا

ورد به مقصد

خروج از مبدا

ورد به مقصد

دوشنبه ها

آتا

ارومیه استانبول - ارومیه

B737

6609- 6610

15 13

15 14

40 16

30 20

پنج شنبه ها

آتا

ارومیه استانبول - ارومیه

B737

6609- 6610

15 13

15 14

40 16

30 20