مناقصه ها مناقصه ها

مناقصه ها-اروميه
 

مناقصه های فرودگاه ارومیه

شماره 5335 لینک دانلود  :   http://repository.airport.ir/d64e305b/Urmia-Tender1-(1).pdf
شماره 5335 لینک دانلود:           11