نمایش محتوا نمایش محتوا

شماره تلفنهای ضروری

اطلاعات پرواز فرودگاه ارومیه

199

پلیس فرودگاه ارومیه

32787718-044

ایستگاه ایران ایر مستقر در فرودگاه ارومیه

32779149-044

حج و زیارت استان

33473182-044

ایران ایر بار

32777675-044