مدیران مدیران

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

دورنگار

پست الکترونیکی

1

کمال پرهیزکار

مدیر کل

32775019-044

32770029-044

Kl.parhizkar@airport.ir

2

حسن قره داغی

معاون اجرایی مدیر کل

32777766-044

32770029-044

h.gharehdaghi@airport.ir