مدیران مدیران

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

دورنگار

پست الکترونیکی

1

محمدعلی نائل قراملکی

مدیر کل

044-32775019

044-32770029

nael@airport.ir

2

غلامرضا احمدی

معاونت عملیات هوانوردی

044-31802208

044-32770029

Reza.ahmdi@airport.ir

3

کمال پرهیزکار معاونت اجرایی 044-32787661 044-32770029 kl.parhizkar@airport.ir