مدیران مدیران

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

دورنگار

پست الکترونیکی

1

کمال پرهیزکار

مدیر کل

044-32775019

32770029-044

Kl.parhizkar@airport.ir

2

غلامرضا احمدی

معاونت عملیات هوانوردی

044-31802208

32770029-044

Reza.ahmdi@airport.ir