طرح های توسعه طرح های توسعه

 

طرح های به اتمام رسیده

توسعه و بهسازی سالن پروازهای خارجی

احداث مسجد فرودگاه  ارومیه با پیشرفت

احداث  ساختمان جدید ایمنی زمینی

احداث محوطه ایمنی زمینی جدید 

 

طرح های نیمه کاره

بهسازی سالن پروازهای داخلی 

 

طرح های آتی:

احداث پارکینگ طبقاتی

احداث جایگاه پمپ بنزین ، CNG و خدمات خودرویی