برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

 

               دانلود برنامه پروازی

 

اصلاحيه 1                 برنامه پروازهای فرودگاه بين المللی اروميه    از 26-12-97  لغایت 16-01-98

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

خروج از مبدا

ورود به مقصد

خروج از مبدا

ورود به مقصد

يکشنبه

97/12/26

ارومیه - تهران

آتا

5678

B737

00 06

00 07

__

__

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

A320

20 06

30 07

30 08

45 09

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680- 5679

B737

20 18

20 19

00 20

00 21

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

279- 278

F100

20 20

40 21

15 22

35 23

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

50 21

50 22

__

__

نجف – ارومیه - بغداد

قشم

 

 

00 15

30 17

45 18

15 20

دوشنبه

97/12/27

ارومیه – تهران

آتا

5678

B737

00 06

00 07

 

 

تهران - ارومیه – استانبول

آتا

5675- 6609

B 737

10 12

10 13

00 14

00 16

استانبول - ارومیه – تهران

آتا

6610- 5676

B 737

00 17

00 20

55 20

55 21

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

40 22

40 23

__

__

سه شنبه

97/12/28

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR72

00 05

55 06

30 07

10 09

ارومیه – تهران

آتا

5678

B737

00 06

00 07

__

__

تهران – ارومیه - مشهد

تابان

6250- 6343

 

30 10

30 11

30 12

30 14

تهران – ارومیه - تهران

قشم

 

 

20 11

40 12

20 13

45 13

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

275- 274

F100

25 16

50 17

35 18

55 19

تهران - ارومیه

آتا

5680

MD

10 20

10 21

__

__

چهار شنبه

97/12/29

ارومیه – تهران

آتا

5678

B737

00 05

00 06

__

__

تهران – ارومیه – تهران

قشم

 

 

40 06

05 08

50 08

10 10

تهران – ارومیه – تهران

ایران ایر

277- 276

F100

55 14

15 16

50 16

05 18

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

F100

05 18

30 19

00 20

20 21

ارومیه – تهران - ارومیه

آتا

5680- 5679

B737

05 19

05 20

55 20

55 21

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

30 22

30 23

__

__

پنج شنبه

 98/01/01

آنتالیا- ارومیه - آدانا

اطلس جت

6546- 6547

 

30 01

30  03

30  04

15  06

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR76

00 07

55 08

30 09

10 11

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

F100

50 09

05 11

35 12

55 12

ارومیه – استانبول

آتا

6609

B 737

00 14

00 16

__

__

استانبول - ارومیه – تهران

آتا

5676- 6610

B 737

00 17

00 20

00 21

00 22

جمعه

98/01/02

تهران – ارومیه – تهران

قشم

1277- 1276

F100

35 11

50 12

30 13

45 14

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6250- 6249

 

30 12

30 14

30 15

30 17

تهران – ارومیه – تهران

آسمان

858- 859

F100

55 17

10 19

00 20

20 21

شنبه

98/01/03

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

273- 272

F100

00 05

25 06

00 07

20 08

تهران - ارومیه – استانبول

آتا

6609- 5675

B 737

50 11

50 12

00 15

00 16

تهران – ارومیه – تهران

آسمان

858- 859

B737

15 15

35 16

35 17

55 18

تهران – ارومیه - تهران

قشم

 

 

00 19

25 20

05 21

25 22

استانبول - ارومیه – تهران

آتا

6610- 5676

B 737

00 17

50 20

40 21

40 22

یکشنبه

98/01/04

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

A320

20 06

30 07

30 08

45 09

ارومیه – تهران - ارومیه

آتا

5680- 5679

B737

20 18

20 19

00 20

00 21

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

279- 278

F100

20 20

40 21

15 22

35 23

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

50 21

50 22

__

__

نجف – ارومیه - بغداد

قشم

 

 

00 15

30 18

45 19

15 20

دوشنبه

98/01/05

ارومیه – تهران

آتا

5678

B737

00 07

00 08

__

__

تهران - ارومیه – استانبول

آتا

6609- 5675

B 737

10 12

10 13

00 15

00 16

استانبول - ارومیه – تهران

آتا

5676- 6610

B 737

00 17

50 20

50 21

50 22

ارومیه – تهران - ارومیه

آتا

5680- 5679

B737

35 19

35 20

30 21

30 22

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

40 23

40 00

__

__

 

 

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

خروج از مبدا

ورود به مقصد

خروج از مبدا

ورود به مقصد

سه شنبه

98/01/06

ارومیه- تهران

آتا

5678

B737

00 06

00 07

__

__

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR72

00 05

55 06

30 07

10 09

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277- 1276

F100

25 11

40 12

20 13

45 13

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6250- 6249

 

30 12

30 14

30 15

30 17

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

275- 274

F100

25 16

50 17

35 18

55 19

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680- 5679

 

10 20

10 21

00 22

00 23

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

45 23

45 00

__

__

چهار شنبه

98/01/07

تهران – ارومیه - تهران

قشم

 

 

40 06

05 08

50 08

10 10

ارومیه - تهران

آتا

5678

B737

00 07

00 08

__

__

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277- 276

F100

55 14

15 16

50 16

05 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680- 5679

B737

00 17

00 18

05 19

05 20

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

F100

05 18

30 19

00 20

20 21

پنج شنبه

98/01/08

آدانا – ارومیه - آدانا

اطلس جت

6547- 6546

 

35 03

10 05

10 06

55 07

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR76

00 07

55 08

30 09

10 11

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

F100

05 09

05 11

35 12

55 13

تهران - ارومیه – استانبول

آتا

6609- 5675

B 737

10 12

10 13

00 15

00 16

استانبول - ارومیه – تهران

آتا

6610- 5676

B 737

00 17

50 20

50 21

50 22

جمعه

98/01/09

تهران – ارومیه – تهران

قشم

1277- 1276

F100

35 11

50 12

30 13

45 14

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6250- 6249

 

30 12

30 14

30 15

30 17

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

F100

55 17

10 19

00 20

20 21

شنبه

98/01/10

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

273- 272

F100

00 05

25 06

00 07

20 08

تهران - ارومیه – استانبول

آتا

6609- 5675

B 737

50 11

50 12

00 15

00 16

تهران – ارومیه – تهران

آسمان

858- 859

B737

15 15

35 16

35 17

55 18

تهران – ارومیه - تهران

قشم

 

B 737

00 19

25 20

05 21

25 22

استانبول - ارومیه – تهران

آتا

6610- 5676

B 737

00 17

50 20

40 21

40 22

تهران - ارومیه

آتا

5677

MD

30 23

30 00

 

 

يکشنبه

98/01/11

ارومیه - تهران

آتا

5678

B737

05 06

05 07

__

__

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

A320

20 06

30 07

30 08

45 09

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR76

10 07

05 09

40 09

20 11

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680- 5679

B737

25 18

25 19

20 20

20 21

نجف – ارومیه - بغداد

قشم

 

 

00 15

30 18

45 19

15 20

دوشنبه

98/01/12

تهران – ارومیه – استانبول

آتا

6609- 5675

B 737

30 12

30 13

00 15

00 16

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610- 5676

B 737

00 17

50 20

50 21

50 22

سه شنبه

98/01/13

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR76

10 07

05 09

40 09

20 11

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277- 1276

F100

25 11

40 12

20 13

45 13

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6250- 6249

 

30 12

30 14

30 15

30 17

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680- 5679

B737

25 18

25 19

30 20

30 21

چهارشنبه

98/01/14

تهران – ارومیه – تهران

قشم

1277- 1276

 

40 06

05 08

50 08

10 10

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680- 5679

B737

25 18

25 19

20 20

20 21

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277- 276

F100

30 20

55 21

30 22

55 22

پنج شنبه

98/01/15

آدانا – ارومیه - آدانا

اطلس جت

4546- 4547

 

55 02

30 04

30 05

50 07

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR76

40 05

35 07

10 08

50 09

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858- 859

F100

05 09

05 11

35 12

55 13

تهران – ارومیه – استانبول

آتا

6609- 5675

B 737

10 12

10 13

00 15

00 16

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

 

B 737

00 17

50 20

40 21

40 22

جمعه

98/01/16

تهران – ارومیه – تهران

قشم

1277- 1276

F100

35 11

50 12

30 13

45 14

مشهد – ارومیه - مشهد

تابان

6250- 6249

 

30 12

30 14

30 15

30 17

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407- 3406

ATR76

45 18

40 20

15 21

55 22

 

 

 

هر گونه تغییرات در برنامه پروازی که توسط شرکتهای هواپیمایی انجام گردد متعاقبا اعلام می گردد.