برنامه پروازی داخلی برنامه پروازی داخلی

 

 

     دانلود برنامه پروازی                               

 

 

 

 

اصلاحیه 11                                                            برنامه پروازهای فرودگاه بين المللی اروميه 1397

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

ورودي

خروجي

خروج از مبدا

ورود به اروميه

خروج از اروميه

ورود به مقصد

شنبه

تهران –  ارومیه - تهران

ایران ایر

273

272

F100

00 05

25 06

00 07

20 08

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

B737

 

 

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

05 17

05 18

10 19

10 20

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

B727S

20 17

30 18

20 19

20 20

تهران – ارومیه

آتا

5677

 

MD

05 21

05 22

 

 

يکشنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

B737

 

 

00 06

00 07

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

A320

20 06

30 07

30 08

45 09

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

B 737

45 12

45 13

00 15

00 16

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

20 18

20 19

00 20

00 21

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

279

278

F100

20 20

40 21

15 22

35 23

تهران - ارومیه

آتا

5677

 

MD

50 21

50 22

 

 

دوشنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

B737

 

 

00 07

00 08

تهران – ارومیه - استانبول

آتا

5675

6609

B737

00 12

00 13

00 14

00 16

مشهد – ارومیه - مشهد

آتا

5670

5669

B737

50 12

50 14

40 15

40 17

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610

5676

B737

00 17

00 20

55 20

55 21

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

50 18

50 19

50 20

50 21

سه شنبه

تهران – اروميه - تهران

ایران اير

3407

3406

ATR72

00 05

55 06

30 07

10 09

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5677

5678

B737

15 07

15 08

05 09

05 10

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

275

274

F100

25 10

45 11

25 12

45 13

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

25 11

40 12

20 13

45 13

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

MD

10 20

10 21

00 22

00 23

چهارشنبه

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

RJ

40 06

05 08

50 08

10 10

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5675

5676

B737

40 08

40 09

40 10

40 11

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

277

276

F100

55 14

15 16

50 16

05 18

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

00 17

00 18

05 19

05 20

تهران - ارومیه

آتا

5677

 

MD

00 21

00 22

 

 

پنج شنبه

ارومیه - تهران

آتا

 

5678

B737

 

 

00 07

00 08

تهران – ارومیه - تهران

ایران ایر

3407

3406

ATR

00 07

55 08

30 09

10 11

تهران – ارومیه - استانبول

آتا

5675

6609

B737

10 12

10 13

00 14

00 16

مشهد – ارومیه - مشهد

آتا

5670

5669

B737

00 13

00 15

50 15

50 17

تهران – ارومیه - تهران

آسمان

858

859

A320

50 17

20 19

20 20

20 21

استانبول – ارومیه - تهران

آتا

6610

5676

B737

00 17

00 20

00 21

00 22

جمعه

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5677

5678

B737

05 07

05 08

55 08

55 09

تهران – ارومیه - تهران

قشم

1277

1276

F100

35 11

50 12

30 13

45 14

تهران – ارومیه - تهران

آتا

5680

5679

B737

45 15

45 16

35 17

35 18

تهران - ارومیه

آتا

5675

 

MD

40 21

40 22

 

 

 

شروع پروازهای استانبول ارومیه و بلعکس از مورخ 24/10/97 لغایت 25/12/97 می باشد.

شروع پروازهای مشهد ارومیه مشهد از مورخ 24/10/97 می باشد.