ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5677

تهران

نشست | پایان دریافت بار

MD82

دو شنبه

00:20

۵ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

13:10

۵ فروردين ۱۳۹۸

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5680

تهران

باطل شد |

737-200

دو شنبه

20:35

۵ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5677

تهران

باطل شد |

MD82

سه شنبه

00:40

۶ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه |

ATR-72

سه شنبه

06:55

۶ فروردين ۱۳۹۸

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:40

۶ فروردين ۱۳۹۸

تابان

TBN6250

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:30

۶ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA275

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:50

۶ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:10

۶ فروردين ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

07:00

۵ فروردين ۱۳۹۸

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

15:50

۵ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5679

تهران

باطل شد |

737-200

دو شنبه

21:30

۵ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

21:50

۵ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5678

تهران

باطل شد |

MD82

سه شنبه

07:00

۶ فروردين ۱۳۹۸

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

13:20

۶ فروردين ۱۳۹۸

تابان

TBN6249

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:30

۶ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA274

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

18:35

۶ فروردين ۱۳۹۸

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:00

۶ فروردين ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ6610

استانبول

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

20:50

۵ فروردين ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ6609

استانبول

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۸