ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه |

F-28-1000

جمعه

12:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

18:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه |

F-28-1000

جمعه

13:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷