ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5680

تهران

تاخیر |

MD82

چهار شنبه

21:45

۳ بهمن ۱۳۹۷

آتا

TBZ5677

تهران

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

22:00

۳ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

پنج شنبه

08:55

۴ بهمن ۱۳۹۷

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

13:10

۴ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

19:20

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5679

تهران

تاخیر |

MD82

چهار شنبه

22:40

۳ بهمن ۱۳۹۷

آتا

TBZ5678

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

07:00

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

پنج شنبه

09:30

۴ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:00

۴ بهمن ۱۳۹۷

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

21:00

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ6610

استانبول

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

20:00

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ6609

استانبول

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

14:00

۴ بهمن ۱۳۹۷