برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه ارومیه برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه ارومیه


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1481 مدينه به زمين نشست |00:00 02:45 1398/06/08

12024 - 12033 - 12031

ايران اير 1483 مدينه به زمين نشست |13:00 14:15 1398/06/08

12031 - 12162

ايران اير 1473 مدينه به زمين نشست |14:17 15:45 1398/06/08

12029 - 49008 - 12024

ايران اير 1585 مدينه به زمين نشست |04:05 02:45 1398/06/09

12052 - 12055

ايران اير 1579 مدينه به زمين نشست |15:35 12:45 1398/06/09

12162 - 12049 - 12052

ايران اير 1423 مدينه به زمين نشست |01:20 02:05 1398/06/10

12035 - 12132 - 49008 - 12028

ايران اير 1425 مدينه به زمين نشست |11:37 12:15 1398/06/10

12019 - 12035

ايران اير 1525 مدينه به زمين نشست |11:20 11:45 1398/06/11

12028 - 12153

ايران اير 1519 مدينه به زمين نشست |22:15 22:05 1398/06/11

12153 - 12004 - 12041

ايران اير 1475 مدينه به زمين نشست |08:15 09:35 1398/06/12

12041 - 12037

ايران اير 1473 مدينه به زمين نشست |19:20 20:35 1398/06/12

12150 - 49008 - 12051

ايران اير 1559 مدينه به زمين نشست |10:20 10:45 1398/06/13

12051 - 12053 - 49008 - 12054

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |19:45 20:35 1398/06/13

12054 - 12039