برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه ارومیه برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه ارومیه


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5808 مدينه به زمين نشست |۱۱:۴۵ ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

12025 - 12043

سعودي 5852 مدينه به زمين نشست |۱۲:۴۵ ۱۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

12164 - 12045

سعودي 5818 مدينه به زمين نشست |۱۵:۴۰ ۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

12045 - 12044 -12005

سعودي 5822 مدينه به زمين نشست |۱۲:۳۰ ۱۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

12002 - 12145

سعودي 5842 مدينه به زمين نشست |۱۲:۳۵ ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

12155 - 12153 - 12040

سعودي 5844 مدينه به زمين نشست |۲۳:۰۳ ۲۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

12040 - 12165 - 12014

سعودي 5832 مدينه به زمين نشست |۱۲:۵۵ ۰۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

12014-12140-12034

سعودي 5848 مدينه به زمين نشست |۲۰:۲۵ ۲۰:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

12009 - 12047

سعودي 5836 مدينه به زمين نشست |۰۹:۴۰ ۰۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

12047 - 12016 - 12048 - 12046

سعودي 5852 مدينه به زمين نشست |۱۷:۴۰ ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

12046 - 12126