خبر خبر

اطلاعيه تاخير در زمان هفتمين پرواز حج تمتع فرودگاه اروميه
تاخير در ورود پرواز حج شماره 5832

به اطلاع  می رساند:برابر اعلام  شرکت هواپیمایی سعودی  هفتمین پروازحج به  شماره پرواز 5832 که قرار بود

ساعت9:45دقیقه صبح روز  شنبه 10 شهریور  در فرودگاه ارومیه به زمین بنشیند با3:20دقیقه  تاخیر در ساعت 13:05

دقیقه ظهر روز شنبه 10 شهریور  در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد