خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف فرودگاههاي استان آذربايجان غربي
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات تنظيف فرودگاههاي استان آذربايجان غربي به شماره 779 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 07/02/98 مي باشد.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد