نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پارکينگ(فرودگاه اروميه)

 در محوطه فرودگاه  پارکینگ هایی برای پارک خودروهای مسافرین عزیز و همراهان آنها وجود دارد و همچنین مسافرینی که تمایل دارند خودروی شخصی آنها تا زمان بازگشت از سفر در فرودگاه بماند میتوانند از پارکینگ مسقف که در ضلع غربی فرودگاه است استفاده نمایند