نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تلفنهاي پاسخگو(فرودگاه اروميه)
تلفنها

شماره مستقیم

شماره داخلی

تلفن پاسخگوی شبانه روزی

199

 

تلفنخانه

044-32777766

 

مدیر ترمینال

---------------

232

اطلاعات پرواز

 

220

تحویل بار شرکت هما

 

256

دفتر شرکت آتا

 

344

دفتر شرکت آسمان

 

237