تلفن های پاسخگو تلفن های پاسخگو

تلفنها

شماره مستقیم

شماره داخلی

تلفن پاسخگوی شبانه روزی

199

 

تلفنخانه

044-32777766

 

مدیر ترمینال

---------------

2232

اطلاعات پرواز

 

2220

تحویل بار شرکت هما

 

2256

دفتر شرکت آتا

 

2344

دفتر شرکت آسمان

 

2237