تلفن های پاسخگو تلفن های پاسخگو

تلفنها

شماره مستقیم

شماره داخلی

 تلفن پاسخگوی شبانه روزی اطلاعات پرواز

199

2199

2220

 

 تلفن گویای فرودگاه

 

  تلفنخانه

 

 

044-31802000

 

044-32777766

 

 مدیر ترمینال

044-31802945

2232

8945

8550

 

 

 

 تحویل بار شرکت هما (ایران ایر)

 

2256

 دفتر شرکت آتا

 

2344

 دفتر شرکت آسمان

 

2237