نمایش محتوا نمایش محتوا

  1.  حجاج محترم جهت اطلاع از وضعیت پرواز ها قبل از حضور در فرودگاه بین المللی ارومیه با شماره تلفن 199 (اطلاعات پرواز) تماس حاصل نموده و از وضعیت پرواز خود مطلع گردند.

  2.  حجاج محترم 4 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر شوند.

  3.  افرادی با لباس متحدالشکل (کاور راهنمای زائر) جهت راهنمایی و کمک به  حجاج محترم در سالن فرودگاه  مستقر می باشد