توصیه های پلیس توصیه های پلیس

توصیه های پلیس فرودگاههای استان آذربایجان غربی

- انتقال زائرين به فرودگاه با اتوبوس و به صورت دسته جمعی خواهد بود و از حضور انفرادی زائرین در فرودگاه از سوار نمودن افراد غير به اتوبوسها اجتناب نمايند.

- اتخاذ تدابير لازم جهت فرايض دينی (نماز) قبل از ورود به فرودگاه

- حفظ حجاب و ارزش های اسلامی و دينی توسط بانوان محترم در فرودگاه ارومیه و کشور عربستان

- حضور زائرین در فرودگاه 4 ساعت قبل از پرواز و عدم حضور انفرادی زائر به فرودگاه

- توجه خاص زائرین در خصوص عواقب حمل و نگهداری و استعمال انواع مواد مخدر و قرص های روانگردان (قرص و شربت متادون) و ممانعت از ادامه سفر (به همراه داشتن نسخه پزشک معالج در خصوص قرص های مسکن الزامی است)

- خودداری از حمل انواع مايعات اسيدی و عرقيات و داروهای گياهی (پودرهای گياهی ناشناخته) و قرص های دست ساز

- عدم قبول بسته های مشکوک ديگران

- خودداری از قفل نمودن ساک ها و الصاق عکس و مشخصات کامل زائرین بر روی بارهای غير همراه

- حفظ و نگهداری از اموال شخصی (پول و اشياء قيمتی )

- همکاری با پليس فرودگاه در حين بازرسی بدنی و بازديد بارهای همراه